Articles

Five Little Monkeys (Animals )in Hmong~Tsib Tus Me Tsiaj~Hmong Kid Song


tsib tus me tsiaj dhiav sau txaj ib tus poob tsoo nws taubhau niam hu tus kws tshuaj tus kws tshuaj hais tias tsis pub menyuam miv dhiav sauv txaj plaub tus me tsiaj dhiav sau txaj ib tus poob tsoo nws taubhau niam hu tus kws tshuaj tus kws tshuaj hais tias tsis pub menyuam nyuj dhiav sauv txaj peb tus me tsiaj dhiav sau txaj ib tus poob tsoo nws taubhau niam hu tus kws tshuaj tus kws tshuaj hais tias tsis pub menyuam daiv dhiav sauv txaj ob tus me tsiaj dhiav sau txaj ib tus poob tsoo nws taubhau niam hu tus kws tshuaj tus kws tshuaj hais tias tsis pub menyuam luav dhiav sauv txaj ib tus me tsiaj dhiav sau txaj nws poob tsoo nws taubhau niam hu tus kws tshuaj tus kws tshuaj hais tias tsis pub menyuam ntxhw dhiav sauv txaj

Comment here